Polityka rejestracyjna nazw domen .eu (v.10.1)

Warunki rejestracji nazw domen


DEFINICJE
W niniejszych Warunkach rejestracji nazw domen („Warunkach”), Polityce rejestracyjnej nazw domen, w Registration Guidelines, Zasadach Rozstrzygania Sporów dla Domen, Polityce WHOIS i załącznikach do tych dokumentów poniższe zapisane wielką literą terminy i wyrażenia będą miały następujące znaczenie:

Nazwa Domeny Oznacza nazwę domeny zarejestrowanąjako Domena Najwyższego Poziomu .eu wraz z jej wariantamieu w innych dopuszczalnych alfabetach.

Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne określone w art. 4 ust. 2 lit. (b) Rozporządzenia w sprawie domeny .eu.

Homograf (homografy) Oznacza zbitkę dwóch lub więcej liter bądź znaków, wizualnie identycznych bądź w pierwszym momencie do nie odróżnienia.

Grupa Homografów Zbiór nazw domen, które ze względu na występujące homografy są wizualnie nie do odróżnienia.

Grupa Homografów w Użyciu Oznacza zbiór homografów, w którym przynajmniej jedna nazwa domeny jest już zarejestrowana bądź zablokowana, zarezerwowana, wycofana, w kwarantannie, przejęta lub zawieszona.

Onsite Contact To fizyczna lub prawna osoba, nie związana z Rejestratorem, która zarządza nazwą domeny od strony technicznej i /lub serwisuje obsługę nazwy w sieci (np. działanie witryny, adresów mailowych, itp.) w imieniu Rejestrującego.

Okres obowiązywania Oznacza (odnawialny) okres obowiązywania rejestracji nazwy domeny liczony w latach od daty rejestracji, wynoszący od jednego (1) roku do dziesięciu (10) lat. Nazwy domen zarejestrowane w dniu 29 lutego będą zawsze odnawiane w dniu 28 lutego.

Polityka rejestracyjna nazw domen Oznacza dokument dostępny na stronie internetowej Rejestru.

Polityka WHOIS Oznacza Politykę WHOIS, dostępną na stronie internetowej Rejestru.

Postępowanie w ADR Ma znaczenie określone w Zasadach Rozstrzygania Sporów dla Domen.

Registration Guidelines Oznacza techniczne wytyczne dostępne na stronie internetowej Rejestru.

Rejestr Oznacza firmę EURid vzw (RPR Brussel – VAT BE 0864.240.405, z siedzibą przy ul. Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgia), która zarządza rejestrem Domen Najwyższego Poziomu .eu i jej wariantów .eu w innych dopuszczalnych alfabetach, wyznaczoną do pełnienia takiej funkcji przez Komisję Europejską.

Rejestrator Oznacza firmę, która w drodze umowy akredytacyjnej z Rejestrem świadczy Usługi Rejestracyjne Rejestrującym.

Rejestrujący Oznacza osobę fizyczną, firmę lub organizację, która zarejestrowała Nazwę Domeny i której Dane Osobowe są umieszczone w rejestracyjnej bazie danych i publikowane w internetowej wyszukiwarce WHOIS.

Rozporządzenia Odnoszą się do dwóch dokumentów: Rozporządzenia w sprawie domeny .eu oraz Reguł Porządku Publicznego.

Rozporządzenie w sprawie domeny .euOznacza rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu .eu, Dz.U. L, 113, 30 kwietnia 2002 r., str. 1–5. oraz jego możliwych, kolejnych uzupełnień

Reguły Porządku Publicznego Oznacza Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczącę wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację, OJ L, 162, 30 kwiecień 2004, str. 40-50 wraz z dodatkami.

Przepisy Oznacza wszystkie przepisy i rozporządzenia mające zastosowanie dla .eu oraz wariantów .eu w innych dopuszczalnych alfabetach w Drugim i Najwyższym Poziomie, w tym bez wyjątku, Rozporządzenie 733/2002, Rozporządzenie 874/2004, Rozporządzenie 1654/2005, ich uzupełnienia, Politykę rejestracyjną nazw domen, niniejsze Warunki, Politykę WHOIS, przepisy ADR oraz dodatki do przepisów ADR, opublikowane na stronie EURid (www.eurid.eu), Czeskiego Sądu Arbitrażowego (www.adr.eu) oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO (www.wipo.int) i inne.

Strona internetowa Rejestru oznacza stronę mieszczącą się pod adresem http://www.eurid.eu.

Zasady Rozstrzygania Sporów dlaDomen Oznaczają procedurę alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR), o której mowa w art. 22 Reguł porządku publicznego (Public Policy Rules).

Niniejsze Warunki łącznie z Polityką rejestracyjną nazw domen, Zasadami Rozstrzygania Sporów dla Domen oraz Rozporządzeniami określają prawa i obowiązki Rejestru, Rejestratora oraz Rejestrującego, w sprawie rejestracji Nazw Domen, ich odnawiania oraz wszelkich innych czynności związanych z Nazwą Domeny.

CZĘŚĆ 1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Do rejestracji Nazwy Domeny są uprawnione wyłącznie osoby fizyczne, firmy lub organizacje, które spełniają Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne. v.10.1 3

CZĘŚĆ 2. ZASADA „KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY”, WYMAGANIA TECHNICZNE I DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI NAZWY DOMENY; NAZWY ZABLOKOWANE I ZAREZERWOWANE

 1. O ile Przepisy nie stanowią inaczej, Rejestr rejestruje Nazwy Domen na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.
  W kwestii stwierdzenia rejestracji jedynym i decydującym punktem rozstrzygającym jest dzień i godzina otrzymania przez system Rejestru kompletnego i poprawnego technicznie zgłoszenia rejestracyjnego dla danej Nazwy Domeny, jak wyznaczone w Registration Gudelines.
 2. Jako Nazwę Domeny można zarejestrować tylko poniższe rodzaje nazw:
  1. dostępne nazwy – nazwa jest dostępna, jeśli:
   a. nie została już zarejestrowana jako Nazwa Domeny;
   b. nie jest zarezerwowana, zablokowana ani uznana za „niepodlegającą rejestracji", o czym Rejestr został powiadomiony zgodnie z Regułami porządku publicznego, o ile Przepisy nie stanowią inaczej;
   c. nie należy do Grupy Homografów w Użyciu
  2. nazwy domen powinny spełniać następujące warunki techniczne oraz leksykalne:
   a. nazwa powinna składać się z minimum 2 znaków jeszcze przed konwersją na kod ACE (nie licząc Domeny Najwyższego Poziomu we wszystkich dopuszczalnych alfabetach). Nazwa Domeny może być maksymalnie długa na 63 znaki (nie licząc Domeny Najwyższego Poziomu we wszystkich dopuszczalnych alfabetach) a to po konwersji na format ACE i zamianie dużych liter na małe;
   b. litery z alfabetu łacińskiego, greckiego oraz cyrylicy użyte w nazwie powinny pochodzić z oficjalnej listy dostępnych znaków (opublikowanej na internetowych stronach Rejestru w systemie UNICODE);
   c. znaki tworzące nazwę muszą pochodzić z tego samego alfabetu co końcówka Najwyższego Poziomu (“parowanie alfabetów”).;
   d. nazwa może składać się wyłącznie z liter jednego i tego samego alfabetu, które posiadają swoją reprezentację w systemie UNICODE oraz z cyfer od „0” do „9” i / lub myślnika (“-”);
   e. nie może zaczynać się ani kończyć myślnikiem ani dywizem (“-”);
   f. nie może zawierać myślnika (“-”) na trzeciej i czwartej pozycji jednocześnie, z wyjątkiem sytuacji, w której nazwa zaczyna się znakami “xn”;
   g. nazwa nie może byc tożsama z kodem państwowym alpha-2;
   h. jeśli nazwa zaczyna się znakami “xn--” to nie może składać się z żadnych innych znaków niż łacińskie litery “A” do “Z” oraz “a” do “z”, myślnika (“-”) oraz z innych cyfer niż “0” do “9”.
   Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione.

CZĘŚĆ 3. OBOWIĄZKI REJESTRUJĄCEGO

W Okresie obowiązywania Rejestrujący zobowiązuje się do:
 1. pilnowania dokładności, kompletności i aktualności informacji kontaktowych, o których mowa w Polityce rejestracyjnej, podawanych (i) Rejestratorowi, z którym zawarł umowę, oraz (ii) Rejestrowi (za pośrednictwem Rejestratora). Ponadto Rejestrujący oświadcza i gwarantuje, że podany Rejestrowi adres mailowy jest adresem poprawnie działającym;
 2. stosowania Nazwy Domeny w sposób, który nie narusza praw stron trzecich, stosownych przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących dyskryminacji ze względu na rasę, język, płeć, wyznanie lub przekonania polityczne;
 3. niestosowania Nazwy Domeny (i) w złej wierze ani (ii) do celów niezgodnych z prawem.

CZĘŚĆ 4. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE REJESTRUJĄCEGO

Rejestrujący oświadcza i gwarantuje, że:
 1. spełnia Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne, a jeśli przestanie je spełniać, to za pośrednictwem Rejestratora niezwłocznie poinformuje o tym Rejestr,
 2. wszystkie informacje przekazane Rejestrowi w trakcie procesu rejestracji Nazwy Domeny są prawdziwe, kompletne i dokładne;
 3. rejestracja Nazwy Domeny została dokonana w dobrej wierze, w celach zgodnych z prawem oraz nie narusza praw stron trzecich;
 4. Nazwa Domeny nie jest sprzeczna z porządkiem publicznym ani zasadami moralności (np. nie jest obsceniczna ani obraźliwa) oraz nie jest sprzeczna z prawem;
 5. w całym Okresie obowiązywania rejestracji będzie przestrzegać niniejszych Warunków oraz wszystkich innych stosownych Zasad.

CZĘŚĆ 5. OPŁATY I STAWKI

 1. Wysokość opłat pobieranych przez Rejestr od Rejestratorów za rejestrację, odnowienie, przedłużenie okresu obowiązywania rejestracji, przeniesienie lub reaktywację Nazw Domen można sprawdzić na stronie internetowej Rejestru.
 2. Uiszczenie należnych opłat, za którą odpowiedzialny jest wyłącznie Rejestrujący, odbywa się za pośrednictwem Rejestratora. Rejestr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedopełnienie przez Rejestratora powyższych zobowiązań, w tym za sytuacje, w których takie zaniedbania doprowadzą do niezarejestrowania lub anulowania danej Nazwy Domeny.

CZĘŚĆ 6. OKRES OBOWIĄZYWANIA, ODNOWIENIE I PRZEDŁUŻENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA REJESTRACJI NAZWY DOMENY

 1. Okres obowiązywania rejestracji Nazwy Domeny rozpoczyna się i kończy jak wyznaczone powyżej w definicji Okresu obowiązywania. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, Okres obowiązywania jest automatycznie odnawiany na kolejny rok jak określone z góry w definicji Okresu.
 2. Rejestrujący ma prawo do zrezygnowania z dalszej rejestracji Nazwy Domeny zgodnie z warunkami umowy, jaką zawarł ze swoim Rejestratorem. Wypowiedzenie umowy chodzi do skutku, tylko jeśli Rejestr otrzyma przed końcem Okresu obowiązywania rejestracji wniosek o rozwiązanie umowy, przesłany przez Rejestratora. Jeżeli Rejestr nie otrzyma takiego wniosku, może dochodzić należnych opłat za odnowienie na nowy Okres obowiązywania, zgodnie z procedurą określoną w rozdziale 9 Polityki rejestracyjnej.
 3. Rejestr nie musi informować Rejestrującego z wyprzedzeniem o zbliżającym się końcu Okresu obowiązywania.
 4. Rejestr jest upoważniony do natychmiastowego umieszczenia w kwarantannie lub anulowania Nazwy Domeny w przypadku naruszenia Przepisów przez Rejestrującego.

CZĘŚĆ 7. PRZENIESIENIE NAZWY DOMENY

 1. Zgodnie z Częścią 8, zdefiniowaną poniżej, Rejestrujący ma prawo do przeniesienia Nazwy Domeny na nowego Rejestrującego oraz/lub przeniesienia do innego akredytowanego Rejestratora zgodnie z procedurą opisaną w Części 10 Polityki rejestracyjnej, o ile spełnione są poniższe warunki: 1) Nazwa Domeny jest przeniesiona na nowego Rejestrującego jeśli ten potwierdził, że spełnia Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne; 2) Rejestrator wyznaczony do przeniesienia posiada wystarczające środki płatnicze na swoim koncie do uiszczenia pełnej opłaty Rejestrowi za takie przeniesienie; dopełniając wyznaczone procedury Rejestrator oraz Rejestrujący uznaje tym samym i gwarantuje ważność przeniesienia dla danej nazwy Domeny.
 2. Zablokowaną Nazwę Domeny można przenieść wyłącznie w przypadku decyzji podjętej przez:
  (a) Zespół ADR lub; lub
  (b) sąd Państwa Członkowskiego
 3. W ramach Okresu rejestracyjnego Nazwę Domeny można przenieść w każdej chwili na prawomocnych spadkobierców Rejestrującego (po jego śmierci) lub na nabywcę majątku Rejestrującego (w przypadku gdy działalność Rejestrującego zostanie objęta postępowaniem opisanym w Regułach porządku publicznego) po przedstawieniu stosownych dokumentów i pod warunkiem że spadkobiercy i nabywca majątku spełniają wymagania Ogólnych Kryteriów Kwalifikacyjnych, które zostały określone w Części 1 niniejszego dokumentu. Przeniesienie takie powinno być zrealizowane zgodnie z procedurami wyznaczonymi w Części 10, Polityki rejestracyjnej.
 4. Jeśli Rejestrator nie dostarczy Rejestrującemu unikatowego kodu autoryzacyjnego zgodnie z wytycznymi określonymi w Części 10 Polityki rejestracyjnej, Rejestrujący może zażądać bezpośrednio u Rejestru o przesłanie takiego kodu, o ile Rejestrujący może wykazać, że podjął wszelkie należne starania celem uzyskania takiego kodu od Rejestratora i że Rejestrator nie dostarczył rzeczonego kodu. W takim przypadku, po złożeniu wniosku od Rejestrującego i po sprawdzeniu informacji dostarczonych przez Rejestrującego, Rejestr może zdecydować o bezpośrednim wydaniu kodu autoryzacyjnego Rejestrującemu.
 5. W żadnym przypadku Rejestr nie będzie odpowiedzialny za realizację przeniesienia Nazwy Domeny. Rejestrator (obecny oraz / lub przyszły) i Rejestrujący (obecny oraz / lub przyszły) będą wspólnie oraz całkowicie i wyłącznie odpowiedzialni za prawidłowe zrealizowanie wniosku o przeniesienie Nazwy Domeny, przez co rozumie się właściwe udokumentowanie wniosku i opatrzenie podpisem przez osobę upoważnioną do składania takiego wniosku.
 6. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości i nieporozumień, w przypadku przeniesienia w zgodzie z Częścią 10.3 Polityki rejestracyjnej, Okres rejestracyjny dla Nazwy Domeny pozostanie niezmieniony.

CZĘŚĆ 8. ZAWIESZONE, ZABLOKOWANE I WYCOFANE NAZWY DOMEN; REGISTRY LOCK (BLOKADA NAZWY DOMENY)

 1. Rejestr zawiesza Nazwę Domeny:
  (i) na czterdzieści (40) dni, jeśli i o ile Rejestr otrzymał od Rejestratora wniosek o anulowanie rejestracji Nazwy Domeny na warunkach opisanych w części 6 ust. 2 niniejszego dokumentu. Czterdziestodniowy okres zawieszenia rozpoczyna się (a) w dniu podanym we wniosku o anulowanie lub (b) w dniu wystawienia wniosku o anulowanie, w przypadku gdy data podana we wniosku przypada wcześniej, albo jeśli data nie była podana w niniejszym wniosku;
  (ii) w stosunku do której Rejestr zażądał od Rejestrującego zmiany Rejestratora zgodnie z postanowieniami części 10 ust. 1 Polityki rejestracyjnej.
  W powyższych przypadkach nie można dłużej użytkować Nazwy Domeny. W internetowej wyszukiwarce WHOIS Rejestru takie Nazwy Domen mają status „zawieszona”.
 2. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt (i), powyżej:
  (i) Rejestrujący może wnioskować o reaktywację zawieszonej Nazwy Domeny albo o jej przeniesienie w zgodzie z Częścią 11 Polityki rejestracyjnej. Rejestr dokonuje ponownej aktywacji zawieszonej nazwy domeny, o której mowa w ust. 1 pkt (i), wyłącznie po otrzymaniu wniosku złożonego przez Rejestratora wybranego przez Rejestrującego oraz pod warunkiem, że Rejestrator dysponuje należnymi środkami płatniczymi na swoim koncie do pełnego pokrycia reaktywacji Nazwy Domeny.
  (ii) spadkobiercy Rejestrującego (po jego śmierci) lub odpowiedni zarządca (w przypadku gdy działalność Rejestrującego zostanie objęta postępowaniem opisanym w art. 19 ust. 2 Reguł porządku publicznego) mogą wnioskować o rejestrację Nazwy Domeny, która przebywa w kwarantannie, w imieniu spadkobierców lub nabywcy majątku Rejestrującego, zgodnie z procedurą określoną w Polityce rejestracyjnej.
  Jeżeli w okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt (i), powyżej, Nazwa Domeny nie zostanie ponownie aktywowana lub zarejestrowana przez spadkobierców Rejestrującego (po jego śmierci) lub odpowiedniego zarządcy (w przypadku gdy działalność Rejestrującego zostanie objęta postępowaniem opisanym w art. 19 ust. 2 Reguł porządku publicznego), to po upływie 40-dniowego okresu zawieszenia Rejestr automatycznie przekaże Nazwę Domeny do ogólnodostępnej rejestracji.
 3. Rejestr blokuje Nazwę Domeny:
  a. którą sąd Państwa Członkowskiego uzna za oszczerczą, rasistowską lub sprzeczną z porządkiem publicznym, po otrzymaniu powiadomienia o decyzji sądu zgodnie z art. 18 Reguł porządku publicznego. Po otrzymaniu powiadomienia o ostatecznym postanowieniu sądu Nazwa Domeny zostaje wycofana i zablokowana przed rejestracją przez cały okres obowiązywania danego postanowienia sądu;
  b. w przypadku gdy zostanie powiadomiony, że toczy się Postępowanie w ADR lub postępowanie prawne, do czasu zakończenia tych procedur i powiadomienia Rejestru o wydanej decyzji; w takim wypadku (a) Nazwy Domeny nie można przenieść na innego Rejestrującego oraz /lub innego akredytowanego Rejestratora oraz (b) Rejestrujący nie może zmienić swoich danych kontaktowych dla zablokowanej Nazwy Domeny.
  c. w przypadku, gdy powiadomił Rejestrującego i/lub Rejestratora zgodnie z punktem 12.2 Polityki rejestracyjnej.
 4. Rejestr wycofuje Nazwę Domeny po ogłoszeniu decyzji Zespołu ADR w Postępowaniu w ADR lub postanowienia sądu.
 5. Rejestr może wycofać rejestrację Nazwy Domeny z własnej inicjatywy i bez wszczynania sporu w pozasądowym procesie rozstrzygania sporów wyłącznie w przypadku:
  (i) zaległych niespłaconych długów lub
  (ii) niewypełnienia przez Rejestrującego jednego z Ogólnych Kryteriów Kwalifikacyjnych, lub
  (III) naruszenia przez Rejestrującego Zasad. Wycofanie musi odbywać się zgodnie z procedurą określoną w części 12 Polityki rejestracyjnej.
 6. W każdym momencie Rejestrator może wnioskować do Rejestru o Aktywację tzw. Registry Lock (Blokady Nazwy Domeny) dla danej Nazwy. Usługa Registry Lock służy zabezpieczeniu Nazwy Domeny przed przypadkowymi i niepożądanymi zmianami, przeniesieniem czy wymazaniem, a to poprzez założenie blokady na Nazwę Domeny. W okresie w którym usługa Registry Lock jest aktywowana dla danej Nazwy Domeny, rzeczona Nazwa Domeny nie może być wymazana, akutalizowana czy przenoszona na innego Rejestrującego czy do innego Rejestratora.

CZĘŚĆ 9. NADANE PRAWA

1. Wraz z rejestracją Nazwy Domeny Rejestrujący uzyskuje ograniczone, podlegające przeniesieniu, odnawialne, wyłączne prawo do stosowania Nazwy Domeny przez Okres obowiązywania rejestracji, o ile Przepisy nie stanowią inaczej. Rejestrujący nie może dochodzić żadnych innych praw, z wyjątkiem określonych w niniejszym dokumencie.
2. Rejestrujący nie ma prawa do wycofania się po zarejestrowaniu Nazwy Domeny.

CZĘŚĆ 10. KORESPONDENCJA MIĘDZY REJESTREM A REJESTRUJĄCYM

 1. Cała oficjalna korespondencja między Rejestrem a Rejestrującym odbywa się za pomocą poczty elektronicznej:
  (i) do Rejestru, kierowana na adres: info@eurid.eu;
  (ii) do Rejestrującego, kierowana na: kontaktowy adres mailowy, podany Rejestrowi za pośrednictwem Rejestratora i udostępniony w internetowej wyszukiwarce WHOIS.
 2. Cała oficjalna korespondencja między Rejestrem a Rejestrującym odbywa się w jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.

CZĘŚĆ 11. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

Rejestracja Nazwy Domeny oraz akceptacja Warunków oznacza, że Rejestrujący i Onsite Contact (jeśli taki istnieje) upoważnia Rejestr do przetwarzania danych osobowych i innych potrzebnych do obsługi systemu Nazwy Domeny zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityką WHOIS, dostępnych na stronach Rejestru. W celu zapewnienia akuratności danych rejestracyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia/Rozporządzeń oraz w innych celach administracyjnych, Rejestr może współpracować z podmiotami przetwarzającymi dane oraz ich podwykonawcami w celu przetwarzania danych osobowych Rejestrującego zawartych w rejestracyjnej bazie danych Rejestru, zawsze w imieniu i zgodnie z instrukcjami Rejestru.

CZĘŚĆ 12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Rejestr nie ponosi żadnej ustawowej, deliktowej (w tym wynikającej z zaniedbania) ani innej odpowiedzialności za straty, w tym straty bezpośrednie i pośrednie, wynikowe lub za utratę zysku, wynikające z rejestracji lub związane z rejestracją bądź stosowaniem Nazwy Domeny albo wynikające ze stosowania jego oprogramowania lub korzystania z jego strony internetowej, nawet jeśli Rejestr został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich strat, w tym między innymi związanymi z:
  (i) rejestracją lub odnowieniem (lub brakiem rejestracji bądź odnowienia) Nazwy Domeny na rzecz Rejestrującego lub strony trzeciej, spowodowanymi błędami związanymi z ich tożsamością;
  (ii) wygaśnięciem uprawnień Rejestru do rejestrowania nazw domen w ramach Domeny Najwyższego Poziomu;
  (iii) prawami, jakie strona trzecia może zgłosić do Nazwy Domeny;
  (iv) problemami lub usterkami technicznymi;
  (v) czynnościami lub zaniedbaniami Rejestratora dotyczącymi rejestracji lub odnowienia Nazwy Domeny, które mogą spowodować anulowanie takiej Nazwy Domeny; z wyjątkiem sytuacji, w których udowodnione zostanie celowe uchybienie ze strony Rejestru.
  W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Rejestru jest ograniczona do wysokości kwoty opłaty rejestracyjnej, obowiązującej w chwili powstania sporu z Rejestrem. Rejestrujący wyraża zgodę na niedochodzenie od Rejestru wyższych lub innych odszkodowań.
 2. Rejestrujący jest odpowiedzialny za wszystkie koszty, wydatki i odszkodowania wypłacone przez Rejestr w związku z naruszeniem przez Rejestrującego niniejszych Warunków. Ponadto Rejestrujący zwalnia Rejestr od odpowiedzialności za wnoszone roszczenia lub spory wszczynane przez stronę trzecią oraz zwraca Rejestrowi wszelkie poniesione koszty i wydatki, a także wypłacone odszkodowania związane z działaniami stron trzecich, podjętymi wobec Rejestru w związku z domniemaniem naruszenia praw stron trzecich przez rejestrację lub stosowanie Nazwy Domeny przez Rejestrującego.
 3. W przypadku gdy organ egzekucyjny wezwie EURid do podjęcia jakichkolwiek działań w związku z nazwą domeny (w tym między innymi do przekierowania lub unieważnienia nazwy domeny), EURid zastosuje się do takiego wezwania. EURid nie może być pociągany do odpowiedzialności za szkody lub straty, jakie w związku z takim zastosowaniem poniesie Rejestrujący lub jakakolwiek osoba trzecia.
 4. Dla celów niniejszej części określenie „Rejestr” oznacza także jego członków i podwykonawców, łącznie z dyrektorami i pracownikami tych podmiotów.

CZĘŚĆ 13. ZMIANY

 1. Niniejsze Warunki oraz Polityka rejestracyjna mogą być zmieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej Części.
 2. W przypadku gdy Rejestr zdecyduje o zmianie niniejszych Warunków i/lub Polityki rejestracyjnej, poda nowe warunki do wiadomości publicznej, zamieszczając je na swojej stronie internetowej co najmniej trzydzieści (30) dni przed ich wejściem w życie (a w dniu wejścia w życie owe nowe warunki staną się Warunkami i/lub Polityką rejestracyjną). Każda rejestracja Nazwy Domeny będzie realizowana zgodnie z Przepisami obowiązującymi w dniu efektywnej rejestracji Nazwy Domeny. Ewentualne zapisy dotyczące rejestracji nazw domen powstałe przed wejściem niniejszych Warunków w życie będą podlegały zarządzaniu zgodnie z procedurami dostępnymi na stronie internetowej Rejestru.
 3. Na mocy wyjątku od postanowienia, określonego w części 13 ust. 2 niniejszych Warunków, Rejestr może odejść od wspomnianego minimalnego okresu trzydziestu (30) dni. Takie zmiany wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie internetowej Rejestru. Rejestr może stosować niniejszą procedurę zmian wyłącznie pod warunkiem, że modyfikacje usprawiedliwione są stosownymi krajowymi lub międzynarodowymi uwarunkowaniami technicznymi oraz że mają zapobiegać spekulacyjnej albo niezgodnej z prawem rejestracji.
 4. W żadnym wypadku Rejestr nie będzie w żaden sposób zobowiązany osobiście powiadamiać Rejestrujących o planowanych bądź dokonanych zmianach niniejszych Warunków i/lub Polityki rejestracyjnej.

CZĘŚĆ 14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki oraz wszelkie stosunki między Rejestrem a Rejestrującym podlegają przepisom prawa belgijskiego. W przypadku sporów, nieporozumień lub postępowania sądowego między Rejestrem i Rejestrującym wyłączną jurysdykcją są sądy w Brukseli (Belgia), z wyjątkiem spraw, o których mowa w części 15 niniejszych Warunków.

CZĘŚĆ 15. PROCEDURA ALTERNATYWNEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW („ADR”)

 1. Rejestrujący przyjmuje do wiadomości, że Postępowanie w ADR musi odbywać się przed jednym z dostawców usług wymienionych na stronie internetowej Rejestru.
 2. Rejestrujący musi uczestniczyć w Postępowaniu w ADR, jeżeli strona trzecia („Strona zgłaszająca skargę”), zgodnie z Zasadami Rozstrzygania Sporów dla Domen, zgłosi się do Dostawcy Usług ADR i wniesie przeciwko Rejestrującemu skargę dotyczącą rejestracji spekulacyjnej lub niezgodnej z prawem, określonych w art. 21 i 22 ust. 1 lit. (a) Reguł porządku publicznego. Rejestrujący lub strona trzecia mają ponadto prawo do rozpoczęcia Postępowania w ADR zgodnie z procedurami określonymi w Zasadach, jeżeli uważają, że decyzja podjęta przez Rejestr jest sprzeczna z Rozporządzeniami.
 3. O ile strony Postępowania w ADR nie postanowią inaczej lub o ile umowa między Rejestrującym a jego Rejestratorem nie stanowi inaczej, Postępowanie ADR prowadzone jest w języku wyżej zmiankowanej umowy. Wszystkie Postępowania w ADR przeciwko Rejestrowi są prowadzone w języku angielskim.
 4. Wszystkie spory określone w niniejszej części będą rozstrzygane zgodnie z Zasadami Rozstrzygania Sporów dla Domen, które obowiązują w chwili złożenia skargi, oraz zgodnie z zasadami postępowania Dostawcy Usłud ADR, opublikowanymi na stronie internetowej Rejestru.
 5. Zadośćuczynienie stronie zgłaszającej skargę we wszelkich postępowaniach toczonych przed arbitrem (izbą arbitrażową), powołanym przez Dostawcę Usług ADR, jest bezwzględnie ograniczone i zprowadza się do wycofania lub przeniesienia Nazwy Domeny w przypadku gdy Postępowanie w ADR zostało wszczęte na mocy art. 22 ust. 1 lit. (b) Reguł porządku publicznego.