Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
AND INSTAL Andrzej Dokrzewski

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez AND INSTAL Andrzej Dokrzewski i zwany będzie dalej „Regulaminem” lub „Regulaminem ogólnym”.
 2. Siedziba AND INSTAL Andrzej Dokrzewski mieści się w Gdyni (81-596) przy ul. Poli Goajwiczyńskiej 9 m.8, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 523606315, NIP 7631788722.
 3. AND INSTAL Andrzej Dokrzewski zwana będzie dalej „Dostawcą”.
 4. Usługi mogą być świadczone zarówno Konsumentom, jak i podmiotom niebędącym Konsumentami, chyba że aktualna oferta, Cenniki, Specyfikacje techniczne lub Regulaminy szczególne stanowią inaczej.

§ 2

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Awaria” – nieprawidłowość w świadczeniu Usługi przez Dostawcę, skutkująca przerwą w jej świadczeniu lub istotnym obniżeniem jej jakości.
 2. Cennik” – dokument określający Usługi świadczone przez Dostawcę wraz z podaniem ich cen. Cennikami, w rozumieniu Regulaminów, są również dokumenty określane jako regulaminy promocji oraz Faktura i Proforma.
 3. Dzień roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy;
 4. Faktura” - dokument z informacją dotyczącą należności płatnych za wybrane Usługi wraz z danymi niezbędnymi do dokonania płatności, a także terminem ich płatności oraz innymi danymi wymaganymi prawnie dla faktury;
 5. Godzina robocza” – godzina zegarowa mieszcząca się w całości w Dniu roboczym;
 6. Klient” – podmiot, który jest stroną Umowy z Dostawcą lub ubiega się o jej zawarcie, a w przypadku osoby fizycznej musi dodatkowo posiadać co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończony 16 rok życia;
 7. Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Dostawcą czynności prawnej (np. zawarcia, zmiany, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. „Panel” – oprogramowanie udostępniane przez Dostawcę poprzez Stronę internetową, pozwalające Klientowi na samodzielne zarządzanie i konfigurację Usługi;
 9. Podpis elektroniczny” – kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej;
 10. Proforma” - niebędący Fakturą dokument z informacją dotyczącą należności płatnych z góry za wybrane Usługi wraz z danymi niezbędnymi do dokonania płatności, a także terminem ich płatności (który jest terminem ważności oferty Dostawcy);
 11. Przedstawiciel Dostawcy” – osoba uprawniona do reprezentacji Dostawcy wobec Klienta w sprawach dotyczących Umowy;
 12. Regulaminy” – łącznie Regulamin ogólny oraz Regulaminy szczególne;
 13. Regulaminy szczególne” – regulaminy świadczenia poszczególnych Usług;
 14. Siła wyższa” – zewnętrzne zdarzenie niezależne od Stron, niemożliwe lub istotnie utrudnione do przewidzenia i do zapobieżenia, takie jak np. wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej;
 15. Specyfikacja techniczna” – dokument określający szczegółowe dane techniczne dotyczące świadczenia poszczególnej Usługi;
 16. Strona” – związani Umową Klient albo Dostawca, łącznie zwani „Stronami”;
 17. Strona internetowa” – serwis Dostawcy, umieszczony w sieci Internet pod adresem domeny.and-instal.pl;
 18. Trwały nośnik” - papier lub poczta elektroniczna, w tym także dołączony do niej elektroniczny plik formatu PDF;
 19. Treść cyfrowa” - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. programy komputerowe, aplikacje lub teksty);
 20. Umowa” – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a Dostawcą;
 21. Umowa zawarta na odległość” - Umowa zawierana z Konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, przy wykorzystaniu wyłącznie Podpisu elektronicznego lub formularza elektronicznego;
 22. Umowa zawarta poza Lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy” – Umowa zawarta z Konsumentem:
  1. przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron w miejscu, które nie jest Lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy albo
  2. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa pod lit. a powyżej albo
  3. w Lokalu przedsiębiorstwa Dostawcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest Lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron;
 23. Urządzenie końcowe” – urządzenia Klienta, w szczególności router lub komputer, przeznaczone do korzystania z Usług i spełniające wymagania określone w Regulaminach lub Specyfikacji technicznej;
 24. Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę, określone w Regulaminach szczególnych, Specyfikacjach technicznych oraz Cennikach;
 25. Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 26. Zamówienie” – zaakceptowane przez Dostawcę oświadczenie Klienta o zamiarze zawarcia Umowy z Dostawcą na świadczenie wybranych przez Klienta z aktualnej oferty Usług Dostawcy. Zamówienie stanowi integralną część Umowy.

§ 3

 1. Dostawca świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminach, Cennikach i Specyfikacjach technicznych, a Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Postanowienia Umowy, Cenników (w tym regulaminów promocji), Regulaminów szczególnych oraz Specyfikacji technicznych mają pierwszeństwo zastosowania przed odmiennymi od nich postanowieniami Regulaminu ogólnego.
 3. Dostawca może przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy posługiwać się podmiotami trzecimi.
 4. Regulaminy, Cenniki (za wyjątkiem Faktury i Proformy) oraz Specyfikacje techniczne podawane są do publicznej wiadomości na Stronie internetowej.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Klienta i zaakceptowanie treści Regulaminów, Cenników oraz Specyfikacji technicznych. Dostawca dostarcza je Klientowi na Trwałym nośniku przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy oraz w toku jej obowiązywania. Na żądanie Klienta Dostawca dostarcza te dokumenty w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 6. W przypadku Umowy zawartej poza Lokalem Przedsiębiorstwa (a zatem nie dotyczy to Umowy zawartej na odległość), dokumenty wskazane w ust. 5 udostępniane są Konsumentowi na papierze, a za jego zgodą - na innym Trwałym nośniku.
 7. Dostawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie Klientowi w razie, gdy wymaga tego właściwość Usługi:
  • korzystanie przez Klienta z Usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi,
  • jednoznaczną identyfikację Stron Umowy oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia Umowy drogą elektroniczną.
 8. Szczegółowe dane dotyczące funkcjonalności Treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjności Treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, dotyczące poszczególnych Usług, określają Regulaminy szczególne oraz Specyfikacje techniczne.
 9. W ramach Usługi, Dostawca zapewnia Klientowi dostęp do Panelu, poprzez wygenerowanie dla Klienta loginu oraz hasła dostępu.
 10. Żadne z postanowień Regulaminów szczególnych, Specyfikacji technicznych ani Cenników nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także określonych w Regulaminie ogólnym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji poszczególnych zapisów Regulaminów szczególnych, Specyfikacji technicznych lub Cenników, stosuje się zasadę określoną w zdaniu pierwszym.

Rozdział II. Zawarcie Umowy

§ 4

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Umowa może zostać zawarta:
  1. w formie pisemnej;
  2. w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Podpisu elektronicznego;
  3. przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, w szczególności w postaci elektronicznego formularza zamieszczonego na Stronie internetowej lub w Panelu.

Powyższe zapisy nie wyłączają konieczności spełnienia warunków szczególnych zawarcia Umowy, określonych w Umowie, Regulaminach lub Specyfikacjach technicznych.

 1. Sposób zawarcia Umowy wskazany w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, może być uzależniony od aktualnych możliwości technicznych Dostawcy. W celu zawarcia Umowy w sposób wskazany w ust. 1 pkt. 1 lub pkt. 2, Klient powinien każdorazowo skontaktować się z Dostawcą.
 2. Umowa jest zawierana na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta w sposób określony w ust. 1. Po zawarciu Umowy Zamówienie staje się jej integralną częścią.
 3. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Dostawca dostarcza Konsumentowi informacje dotyczące:
 4. wybranej oferty i jej głównych cech;
 5. sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
 6. wszystkich należnych płatności na rzecz Dostawcy, w tym płatności należnych w jednym okresie rozliczeniowym;
 7. czasu trwania Umowy i zasad jej wypowiadania;
 8. minimalnego czasu trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy.
 9. Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, Dostawca przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (stanowiące ofertę zawarcia Umowy), do którego załącza na Trwałym nośniku:
 10. treść Zamówienia określającą w szczególności: Usługi objęte Zamówieniem, należności Dostawcy za ich świadczenie oraz czas trwania Umowy;
 11. w przypadku Konsumentów - dokumenty (Regulaminy, Cenniki, Specyfikacje techniczne) mające zastosowanie do wybranych przez Klienta Usług,
 12. Proformę.
 13. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty Dostawcy przez Klienta, polegającego na uiszczeniu należności wskazanych w ust. 5 pkt. 3 we wskazanym tam terminie. Właściwy dokument księgowy zostanie wystawiony i doręczony Klientowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 14. W braku przyjęcia oferty Dostawcy, rozumianego jako nieuiszczenie należności w sposób określony w ust. 6, Umowa nie zostaje zawarta.
 15. W przypadku Umowy zawartej poza Lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy (a zatem nie dotyczy to Umowy zawartej na odległość), Dostawca wydaje Konsumentowi potwierdzenie jej zawarcia utrwalone na papierze lub za zgodą Konsumenta na innym Trwałym nośniku.
 16. Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza Lokalem przedsiębiorstwa, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy (załącznik do Regulaminu), na zasadach szczegółowo określonych w tym pouczeniu.
 17. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 9 nie przysługuje w przypadku Umów:
 18. o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Dostawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;
 19. o świadczenie Usług, jeżeli Dostawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 20. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 21. której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 22. której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 5

 1. Umowa może zostać zawarta wyłącznie na czas oznaczony, wskazany w treści Zamówienia, równy okresowi rozliczeniowemu dla danej Usługi, chyba że indywidualnie ustalone pomiędzy Dostawcą a Klientem niebędącym Konsumentem postanowienia Umowy przewidywać będą zawarcie Umowy na inny okres lub czas nieoznaczony.
 2. W przypadku zawarcia Umowy obejmującej różne Usługi, okresy obowiązywania oraz okresy rozliczeniowe i terminy płatności dla poszczególnych Usług liczone są niezależnie.
 3. W przypadku zawarcia Umowy na czas oznaczony, stanowi on minimalny okres zobowiązań Klienta wynikających z Umowy.
 4. Dostawca wyśle Klientowi, na jego adres kontaktowy poczty elektronicznej wskazany w Panelu, zawiadomienie o zbliżającym się upływie czasu trwania Umowy, na co najmniej 14 dni przed jego upływem.
 5. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 Dostawca załączy informację o możliwości zawarcia Umowy na kolejny czas oznaczony. Umowa na kolejny czas oznaczony, zostaje zawarta w drodze przyjęcia przez Klienta oferty Dostawcy, poprzez uiszczenie należności w sposób określony w ofercie. W braku przyjęcia oferty przez Klienta do upływu bieżącego terminu obowiązywania Umowy, Umowa wygasa wraz z upływem okresu na jaki została zawarta.
 6. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, uiszczenie należności, o których mowa w ust. 5, po upływie terminu obowiązywania Umowy, będzie rozumiane jako złożenie przez Klienta Zamówienia na zawarcie nowej Umowy na takich samych warunkach, jak gdyby doszło do uiszczenia należności przed upływem terminu obowiązywania Umowy. Procedurę zawarcia Umowy określoną w § 4 stosuje się odpowiednio.
 7. Niezależnie od postanowień ust. 4-6, Dostawca, może poinformować Klienta o stanie Usługi dodatkowo w innych terminach, w tym o możliwości wznowienia świadczenia Usługi, także po upływie terminu obowiązywania Umowy.
 8. Postanowienia ust. 4-7 nie dotyczą Umów o spełnienie świadczenia o charakterze jednorazowym oraz Umów o świadczenie Usług, które z uwagi na ich specyfikę nie mogą być świadczone w kolejnym okresie.
 9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie zawarcia przez Klienta Umowy na kolejny czas oznaczony.

§ 6

 1. Dostawca może uzależnić zawarcie Umowy od podania danych niezbędnych do jej zawarcia. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną mogą to być następujące dane:
  1. nazwisko i imiona;
  2. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy numer ten nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3. adres miejsca zameldowania na pobyt stały;
  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zameldowania na pobyt stały;
  5. dane służące do weryfikacji Podpisu elektronicznego;
  6. adresy elektroniczne.
 2. Niezależnie od zapisów ust. 1, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, Dostawca może uzależnić zawarcie Umowy ponadto od podania:
  1. nazwy i formy prawnej prowadzonej działalności;
  2. Numeru Identyfikacji Podatkowej;
  3. numeru REGON.
 3. W celu realizacji umów Dostawca może przetwarzać również następujące dane, niezbędne ze względu na właściwość świadczenia Usług oraz sposób ich rozliczenia:
  1. numery telefoniczne;
  2. dane do kontaktu technicznego;
  3. dane do kontaktu w sprawach księgowych.
 4. Dostawca może również przetwarzać inne dane Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia Usług, za zgodą Klienta.
 5. Dostawca może uzależnić zawarcie Umowy od przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych, podanych w związku z zawarciem Umowy, w szczególności odpisu z ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, jak również potwierdzających nadany Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer REGON.
 6. Dostawca może również uzależnić zawarcie Umowy od pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej Klienta, wynikającej z danych będących w posiadaniu Dostawcy lub udostępnionych mu przez odpowiednie biuro informacji gospodarczej. W przypadku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Klienta, Dostawca może zawrzeć Umowę na warunkach mniej korzystnych dla Klienta. W szczególności Dostawca może żądać zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy poprzez dokonanie przedpłaty, jak również odmówić zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych.

§ 7

§ 8

 1. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Dostawcę o stwierdzonych przerwach w świadczeniu Usług.
 2. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania przy wykorzystaniu Usług działalności naruszającej obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz porządku publicznego i ustalone zwyczaje. Zabronione jest w szczególności:
  1. każde działanie powodujące zakłócenia w korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym rozpowszechnianie przez Klienta przekazów niechcianych (spam) lub szkodliwych (wirusy itp.);
  2. dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub w sposób bezprawny, w szczególności rozpowszechnianie lub przechowywanie serwisów o zawartości pornograficznej lub zawierających nielegalne oprogramowanie;
  3. nadawanie nazw konta poczty elektronicznej (aliasu) lub domeny Klienta naruszających prawa osób trzecich;
  4. naruszanie praw jakichkolwiek podmiotów trzecich, w tym również Dostawcy.
 3. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio także w przypadku, w którym opisane w nim naruszenia powstają poza wolą takiego Klienta, w szczególności gdy ich źródło stanowi serwis internetowy lub konto poczty elektronicznej Klienta. Powyższy zapis nie wyłącza obowiązku Klienta (w tym także Konsumenta) wskazanego w § 9 ust. 4.

§ 9

 1. Z zastrzeżeniem ust. 12, Klient nie ma prawa umożliwiać dostępu do Usług podmiotom trzecim, w szczególności za wynagrodzeniem.
 2. W celu zabezpieczenia przed dostępem do Usług osobom nieuprawnionym, Dostawca może wymagać od Klienta wykorzystywania identyfikatora z przypisanym do niego hasłem (w szczególności w ramach korzystania z Panelu).
 3. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi identyfikatorów nadanych Klientowi przez Dostawcę oraz haseł dostępu.
 4. Klient zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia danych i oprogramowania jego Urządzenia końcowego przed nieuprawnioną ingerencją podmiotów trzecich (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich haseł oraz zainstalowanie i bieżące aktualizowanie odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego, a także stosowanie serwera pocztowego, którego oprogramowanie jest zabezpieczone przed nieautoryzowanym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione).
 5. Domniemywa się, że dyspozycje i oświadczenia złożone przez osoby posługujące się identyfikatorami nadanymi Klientowi przez Dostawcę zostały złożone przez Klienta. Powyższe domniemanie nie dotyczy Konsumenta, który dochował należytej staranności w zabezpieczeniu dostępu do swojego identyfikatora przed osobami nieuprawnionymi, w tym w szczególności dopełnił obowiązków wskazanych w ust. 3-4.
 6. W razie utraty kontroli nad narzędziami pozwalającymi na zarządzanie Usługą, w szczególności w razie ujawnienia hasła dostępu do Panelu osobom nieuprawnionym, Klient ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Dostawcy, który jest uprawniony do podjęcia działań mających na celu przywrócenie kontroli nad Usługą.
 7. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dyspozycji, związanej z obsługą Usługi, jeżeli zachodzi podejrzenie, że została wydana przez osobę nieupoważnioną. W takim przypadku Dostawca może zażądać potwierdzenia dyspozycji przez Klienta na piśmie lub w formie dokumentowej.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie Urządzeń końcowych przed ingerencją osób trzecich, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 7.
 9. W przypadkach uzasadnionych rzeczową potrzebą Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania procedur mających na celu zagwarantowanie podniesienia przez Klientów stosowanego poziomu zabezpieczeń, w szczególności poprzez wprowadzenie wymogu okresowej zmiany stosowanych haseł lub zmiany haseł na silniejsze.
 10. W celu prawidłowego korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostępu do odpowiednich urządzeń, Internetu oraz energii elektrycznej.
 11. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać i posiadać kopię zapasową danych, które przetwarza w ramach systemów teleinformatycznych Dostawcy, niezależnie od tego, czy Dostawca także tworzy takie kopie.
 12. Klient ma prawo do udzielenia innemu podmiotowi (Użytkownikowi) upoważnienia do korzystania z Usług świadczonych na rzecz Klienta w zakresie wskazanym w upoważnieniu. Klient zobowiązany jest niezwłocznie wskazać Dostawcy dane kontaktowe Użytkownika oraz zakres upoważnienia. Klient zobowiązuje się do dalszego zobowiązania Użytkownika do przestrzegania warunków Umowy i ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usługi przez Użytkownika jak za swoje własne czyny, chyba że co innego wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Rozdział III. Opłaty

§ 10

 1. Klient jest zobowiązany terminowo uiszczać opłaty należne za daną Usługę zgodnie z Cennikiem lub indywidualnymi postanowieniami Umowy, obowiązującymi Klienta w dniu świadczenia tych Usług.
 2. Wszelkie opłaty należne z tytułu świadczenia Usług winny być dokonywane na rachunek bankowy wskazany we właściwym dokumencie wystawionym przez Dostawcę i odpowiednio doręczonym lub udostępnionym Klientowi.
 3. Opłaty należne są z góry. Opłaty płatne są w terminie wskazanym na Fakturze lub w Proformie, nie krótszym jednak niż 7 dni od ich wystawienia, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z oferty Dostawcy, jeżeli krótszy terminy jest konsekwencją specyfiki danej usługi.
 4. Szczegółowe zasady płatności dla poszczególnych Usług, w tym okresy rozliczeniowe, określa Cennik, Regulamin szczególny lub Specyfikacja techniczna. Zasady płatności dla konkretnej Umowy z Klientem określa treść Zamówienia.
 5. Klient powinien niezwłocznie poinformować Dostawcę o nieotrzymaniu właściwego dokumentu wskazującego należność Dostawcy.
 6. Wynagrodzenie Dostawcy nie obejmuje kosztów Klienta związanych z dostępem do Usług, w szczególności dostępem do Internetu lub zasilania energią elektryczną.
 7. Klient nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy, innych niż te naliczone przez usługodawcę dostarczającego Klientowi te środki.

§ 11

 1. Wraz z zawarciem Umowy Klient akceptuje wysyłanie i udostępnianie mu przez Dostawcę Faktur w formie elektronicznej.
 2. Klient może cofnąć akceptację wystawiania i udostępniania Faktur w formie elektronicznej, o której mowa w ust. 1, w każdym czasie. W każdym czasie Klient może także ponownie wyrazić akceptację.
 3. W przypadku cofnięcia akceptacji przez Klienta, Dostawca traci prawo do wystawiania i udostępniania Faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od Klienta o wycofaniu akceptacji.
 4. Faktury elektroniczne będą wystawiane i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W przypadku rezygnacji z korzystania z Faktur w formie elektronicznej Klient zobowiązany będzie we własnym zakresie do przechowywania wszystkich udostępnionych przez Dostawcę Faktur.
 6. Faktury przesłane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez Klienta w formie elektronicznej w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres ich przechowywania.

§ 12

 1. Dniem uiszczenia opłat przez Klienta jest data wpływu należności na właściwy rachunek bankowy Dostawcy.
 2. Dostawcy przysługuje prawo obciążenia Klienta odsetkami ustawowymi za opóźnienie na zasadach obowiązujących w Kodeksie cywilnym, przy czym w odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami Dostawcy przysługuje prawo obciążenia Klienta odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 3. Dostawcy przysługuje prawo obciążenia Klienta niebędącego Konsumentem wszelkimi kosztami poniesionymi w związku z dochodzeniem wierzytelności, po terminie ich wymagalności.
 4. Dostawca zalicza dokonywane przez Klienta płatności zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, w tym przede wszystkim w braku odmiennego oświadczenia Klienta zalicza je na poczet długów najdawniej wymagalnych.

Rozdział IV. Zakres świadczonych Usług

§ 13

 1. Usługi świadczone na rzecz Klienta określa Zamówienie. Aktualna oferta Dostawcy jest dostępna na Stronie internetowej oraz za pośrednictwem infolinii Dostawcy, określonej na Stronie internetowej.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo udostępnienia Klientowi, bez dodatkowych opłat, dodatkowych opcji Usług, jak również polepszenia ich parametrów. Realizacja uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, jak również zaprzestanie świadczenia tak udostępnionych Usług, nie wymaga zmiany Umowy, zgody Klienta, jak również jego wcześniejszego powiadomienia i nie uprawnia Klienta do rozwiązania Umowy.
 3. Dostawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych Usług, oraz świadczenia Usług o jakości zgodnej z właściwymi normami technicznymi.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usługi, nie dłuższych jednorazowo niż 12 godzin, spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Dostawca będzie przesyłał Klientowi zawiadomienie o planowanych przerwach dłuższych niż 1 godzina na jego adres kontaktowy poczty elektronicznej wskazany w Panelu.
 5. Klient, po dokonaniu autoryzacji przez Dostawcę, ma prawo do korzystania z pomocy bezpośrednio dotyczącej świadczonej Usługi: telefonicznie lub drogą elektroniczną, pod numerami, adresami poczty elektronicznej lub przez formularze, zamieszczone na Stronie internetowej.

§ 14

 1. Jeżeli będzie to technicznie możliwe, Strony mogą zgodnie rozszerzyć zakres świadczonych Usług, przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa.
 2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, odniesie skutek z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego, chyba że Strony uzgodnią krótszy termin realizacji wniosku.
 3. Do zmiany rodzaju świadczonych Usług lub ich zakresu stosuje się odpowiednio zapisy o zawieraniu Umowy.
 4. W przypadku zmiany rodzaju świadczonych Usług lub ich zakresu w trakcie okresu rozliczeniowego, skutkujących zmianą wysokości opłat, wynagrodzenie Dostawcy za dany okres rozliczeniowy obliczone zostanie proporcjonalnie do korzystania z tych Usług w okresie rozliczeniowym.
 5. W przypadku Konsumentów postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do zwężenia zakresu Usług.

§ 15

 1. Do korzystania z Usług niezbędne są urządzenia korzystające z sieci Internet za pośrednictwem aktualnej przeglądarki internetowej. W niektórych wypadkach może być koniecznie zaakceptowanie plików Cookies. Przesyłanie plików na serwer i z serwera jest uwarunkowane przepustowością posiadanego łącza internetowego. Do korzystania z usługi poczty na komputerze użytkownika niezbędny jest program obsługujący protokół POP3 lub IMAP i SMTP. Do korzystania z dostępu FTP niezbędne jest oprogramowanie klienckie FTP. Szczegółowe wymogi w zakresie korzystania z konkretnej Usługi mogą zawierać dodatkowo Regulaminy szczególne lub Specyfikacje techniczne.
 2. Dla korzystania z Usługi oraz wymiany informacji pomiędzy Dostawcą a Klientem niezbędne jest posiadanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej i wskazanie go w Zamówieniu.
 3. Wszystkie urządzenia i ich komponenty, niezbędne do świadczenia Usługi, pozostają własnością Dostawcy i nie mogą być przedmiotem żądań Klienta, w trakcie ani po zakończeniu świadczenia Usługi.

Rozdział V. Zmiana Umowy lub Regulaminów, zawieszenie świadczenia Usługi, rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy, zmiana Klienta

§ 16

 1. Wobec zawierania przez Dostawcę z Konsumentami wyłącznie Umów na czas oznaczony, przez cały okres obowiązywania takiej Umowy stosuje się warunki obowiązujące w dniu jej zawarcia.
 2. Dostawca może stworzyć i opublikować na Stronie internetowej nowe wzorce umowne, Regulaminy, Cenniki lub Specyfikacje techniczne, jednakże będą one stosować się wyłącznie do przyszłych Umów na czas oznaczony.
 3. W przypadku, gdy na podstawie indywidualnie ustalonych pomiędzy Dostawcą a Klientem niebędącym Konsumentem warunków Umowy, zawarta zostanie Umowa na czas nieoznaczony, nowe Regulaminy, Cenniki lub Specyfikacje techniczne (w tym ich zmiany), wydane przez Dostawcę w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług o charakterze ciągłym wiążą takiego Klienta, jeżeli Dostawca nieodpłatnie udostępni je Klientowi co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie, a Klient nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od takiego udostępnienia.
 4. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 3, nastąpi poprzez publikację na Stronie internetowej oraz doręczenie Klientowi na Trwałym nośniku, na jego adres kontaktowy poczty elektronicznej wskazany w Panelu.
 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy na czas nieoznaczony przez Klienta, o którym mowa w ust. 3., Umowa na czas nieoznaczony ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem obowiązującego go okresu wypowiedzenia. Do momentu rozwiązania Umowy na czas nieoznaczony wobec Klienta stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminów, Cennika lub Specyfikacji technicznej.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnienia do zmiany warunków Umowy w drodze indywidualnego porozumienia Stron.

§ 17

 1. Konsument uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Dostawca:
  1. nie usunie Awarii w ciągu 5 Dni roboczych od momentu zgłoszenia Awarii przez Konsumenta;
  2. pomimo wezwania i wyznaczenia jednotygodniowego terminu do zaniechania prowadzenia działań sprzecznych z przepisami prawa albo warunkami Umowy, nadal dopuszcza się naruszeń których dotyczyło wezwanie.
 2. W przypadku, gdy na podstawie indywidualnie ustalonych pomiędzy Dostawcą a Klientem niebędącym Konsumentem warunków Umowy, zawarta została Umowa na czas nieoznaczony, każdej z tych Stron przysługiwać będzie uprawnienie do rozwiązania takiej Umowy lub jej części, dotyczącej określonego rodzaju Usług o charakterze ciągłym, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy lub jej części odnoszącej się do poszczególnej Usługi, przed upływem okresu jej obowiązywania, przez Klienta niebędącego Konsumentem lub przez Dostawcę, z przyczyn leżących po stronie Klienta niebędącego Konsumentem, Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje zwrot wynagrodzenia za pozostałą część okresu rozliczeniowego, w którym wygasła Umowa.
 5. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż zapisy przewidujące zwrot uiszczonej części wynagrodzenia, w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu jej obowiązywania, znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do Usług o charakterze ciągłym, innych niż polegające na dokonaniu przez Dostawcę jednorazowej czynności.

§ 18

 1. Dostawca może zawiesić świadczenie całości lub odpowiedniej części Usług Klientowi, jeżeli:
  1. Klient pomimo wezwania dopuszcza się opóźnienia w zapłacie całości lub części należnych opłat, innych niż wskazane w § 4 ust. 5 pkt. 3 oraz § 5 ust. 5-7 (przyjęcie oferty Dostawcy poprzez uiszczenie należności), powyżej 7 dni od terminu płatności;
  2. Klient dopuszcza się naruszeń lub nie stosuje się do istotnych postanowień Regulaminów, w szczególności określonych w § 8 ust. 2;
  3. Dostawca otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta;
  4. Dostawca uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta;
  5. Dostawca otrzyma urzędowe zawiadomienie o wykorzystaniu przez Klienta oferty serwisu w sposób łamiący obowiązujące w Polsce prawo;
  6. Dostawca uzyska wiarygodną wiadomość o wykorzystaniu przez Klienta oferty serwisu w sposób łamiący obowiązujące w Polsce prawo.

Dostawca zobowiązuje się wezwać Klienta do zaprzestania naruszeń opisanych pod pkt. 2, przed zawieszeniem świadczenia Usług, jeżeli niezwłoczne zawieszenie nie będzie stanowić wyłącznej możliwości zapobieżenia powstaniu istotnych szkód, związanych z naruszeniem Klienta. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej pod lit. 4 lub 6, Dostawca niezwłocznie zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. Wówczas, na zasadach określonych w art. 14 Ustawy, Dostawca nie odpowiada za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do takich danych.

 1. Ponowna aktywacja Usług następuje nie wcześniej niż po ustaniu przesłanek zawieszenia na podstawie wniosku o wznowienie świadczenia Usługi. W przypadku Konsumenta nie jest wymagany wniosek o wznowienie świadczenia Usługi, jeżeli przesłanką jej zawieszenia była ta wskazana w ust. 1 pkt. 1.
 2. Dostawca uprawniony jest do obciążenia Klienta niebędącego Konsumentem opłatą z tytułu wznowienia świadczenia Usług, jeżeli jej wysokość została określona w Cenniku.
 3. Zawieszenie świadczenia Usług, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, nie wyłącza zobowiązania Klienta niebędącego Konsumentem do uiszczenia opłat w wysokości należnej za świadczenie Usług, w okresie zawieszenia.
 4. Usługi oraz związane z nimi dane są w okresie zawieszenia niedostępne zarówno dla Klienta jak i osób trzecich, o czym może informować plansza Dostawcy, wyświetlana przy próbie dostępu do Usług lub związanych z nimi danych, niewskazująca jednak osobom trzecim powodów ich niedostępności. Powód takiej niedostępności będzie przekazany przez Dostawcę wyłącznie Klientowi.

§ 19

 1. Dostawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zachodzą przesłanki określone w § 18 ust. 1. Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym przysługuje Dostawcy niezależnie od uprawnienia do zawieszenia świadczenia Usług, zgodnie z postanowieniami § 18. Postanowienia dotyczące wezwania Klienta do usunięcia naruszeń, określone w § 18 stosuje się odpowiednio, przy czym uprawnienie do rozwiązania Umowy, w przypadku opisanym w § 18 ust. 1 pkt. 1, dotyczy wyłącznie zaległości przekraczających 21 dni.
 2. Oświadczenie Dostawcy o wypowiedzeniu, rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpieniu od Umowy uważa się za złożone z dniem doręczenia Klientowi.
 3. Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy z Konsumentem, Dostawca zwróci mu należności uiszczone przez niego z góry za Usługi, które nie zostały na jego rzecz zrealizowane wobec rozwiązania Umowy, nie później niż w terminie 14 dni od jej wygaśnięcia. Postanowienia zdania pierwszego nie wyłączają odpowiedzialności Konsumenta wobec Dostawcy, jeżeli wynikać ona będzie z warunków Umowy albo przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 20

 1. Za zgodą Dostawcy, Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę trzecią, która spełnia wymogi określone w Regulaminach.
 2. Dostawca może uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy w szczególności od wykonania przez Klienta wszystkich zobowiązań wobec Dostawcy. Do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminów o zawieraniu Umów.
 3. Za przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Dostawca może pobrać opłatę, jeżeli jej wysokość została określona w Cenniku lub została ustalona indywidualnie przez Strony.

Rozdział VI. Odpowiedzialność Dostawcy, zakres obsługi serwisowej

§ 21

 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi niewadliwe Usługi, a także rzeczy (o ile są przedmiotem Umowy). Dostawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich Usług na zasadach określonych w Regulaminie, a także w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów wzajemnych oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy (jeżeli przedmiotem Umowy jest rzecz).
 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich Usług w przypadku Siły wyższej lub z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta, a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości obliczonej według wzoru (1 / ilość dni w okresie rozliczeniowym) * opłata uiszczona na rzecz Dostawcy w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące szkodę, za każdy dzień, w którym zdarzenie to trwało. Powyższego ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy Klientem jest Konsument.
 4. Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a przedsiębiorcą przez: umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wszczyna się na wniosek Konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między Konsumentami a przedsiębiorcami mogą być również rozpatrywane przez stałe sądy polubowne przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Dalsze informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów znajdować się mogą na stronach internetowych wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz działających przy nich stałych polubownych sądów konsumenckich. Powyższe zapisy mają charakter informacyjny i nie wyłączają uprawnienia Konsumenta do kierowania sprawy do sądów powszechnych.

§ 22

 1. Usunięcie Awarii powinno nastąpić nie później niż w ciągu 4 Dni roboczych od momentu zgłoszenia. O ile Awaria nie jest możliwa do usunięcia w ciągu 4 Dni roboczych od jej zgłoszenia, Dostawca określi termin jej usunięcia i przekaże tę informację zgłaszającemu.
 2. Za każdy dzień, w którym wystąpiła Awaria, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu proporcjonalnej części opłaty należnej za ten dzień świadczenia Usług objętych Awarią lub przerwą w świadczeniu.
 3. W sytuacji określonej w ust. 2 Konsumentowi przysługuje dodatkowo uprawnienie do żądania odszkodowania w formie kary umownej, w wysokości równej proporcjonalnej części opłaty należnej za ten dzień świadczenia Usług objętych Awarią lub przerwą w świadczeniu, za każdy dzień tej przerwy, chyba że Umowa, Regulaminy szczególne, Specyfikacje techniczne lub Cenniki przewidują wyższe odszkodowanie w formie kary umownej.
 4. Do okresu, za który obniża się opłatę oraz za który Konsumentowi przysługuje kara umowna, nie wlicza się czasu, w którym usunięcie Awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Konsumenta.
 5. Obniżenie opłaty oraz wypłata kary umownej następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Konsumenta.

§ 23

 1. Wszelkie zgłoszenia serwisowe, obejmujące w szczególności informacje o zaistniałych Awariach oraz pytania dotyczące kwestii technicznych, Klienci mogą składać za pośrednictwem danych kontaktowych Dostawcy, o których mowa w § 2. Szczegółowa informacja dotycząca trybu postępowania w sprawach zgłoszeń serwisowych określona została na Stronie internetowej.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Rozdziału, a także ewentualnych postanowień Regulaminów szczególnych lub Specyfikacji technicznych Dostawca nie świadczy usług posprzedażnych ani gwarancyjnych.

Rozdział VII. Zasady, tryb składania oraz rozpatrywania reklamacji

§ 24

 1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące niedotrzymania z winy Dostawcy określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia tych Usług.
 2. Postanowień § 24-25 nie stosuje się do wniosków Klientów obejmujących swym zakresem wyłącznie żądanie usunięcia Awarii lub udzielenia pomocy w kwestiach technicznych. W przypadku wniosków opisanych w zdaniu pierwszym stosuje się postanowienia § 23.
 3. Reklamacja powinna być złożona w formie dokumentowej lub pisemnej na dane kontaktowe Dostawcy, o których mowa w § 2.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta;
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. żądanie Klienta – w przypadku gdy Klient z takim występuje;
  5. podpis Klienta, w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej.
 5. Dostawca, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

§ 25

 1. Dostawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie dokumentowej lub pisemnej, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
  1. nazwę jednostki Dostawcy rozpatrującej reklamację;
  2. uzasadnienie rozstrzygnięcia;
  3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
  4. określenie sposobu i terminu realizacji żądania Klienta;
  5. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska, w przypadku udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej.
 3. Kwoty przysługujące Klientowi w związku z uwzględnieniem reklamacji wypłacane są na wskazany przez Klienta rachunek bankowy albo – jeżeli Klient wyrazi taką wolę - na poczet przyszłych należności. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, Dostawca uprawniony jest do zaliczenia na poczet zadłużenia takiego Klienta wobec Dostawcy kwoty przysługującej w związku z uwzględnieniem reklamacji, także bez jego zgody.
 4. Kwoty przysługujące Klientowi w związku z uwzględnieniem reklamacji, nie zaliczone na poczet zadłużenia Klienta wobec Dostawcy lub przyszłych należności, wypłacane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Klientowi przez Dostawcę odpowiedzi na reklamację.

Rozdział VIII. Ochrona danych osobowych

§ 26

 1. Dostawca zbiera i przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania Umowy, w celu utrzymywania konta w Panelu, jak również w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Dostawcy. W zakresie, w jakim Dostawca decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest on administratorem tych danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 2. Klient ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania dotyczących go danych osobowych poprzez:
  1. wybór świadczonych na jego rzecz Usług,
  2. podjęcie decyzji o podaniu lub niepodaniu Dostawcy danych oznaczonych jako dobrowolne,
  3. podjęcie decyzji o założeniu lub usunięciu konta w Panelu, jak też o okresie utrzymywania konta w Panelu, d. wykonywanie przysługujących Klientowi praw określonych w art. 15-22 RODO, e. dobrowolne wyrażanie lub cofanie zgody na przetwarzanie danych w celach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Klienta.
 2. Dostawca informuje, że o ile nic innego nie wskazano w treści poszczególnych formularzy (np. wskazując, że podanie danych jest dobrowolne), z usług Dostawcy nie można korzystać anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 3. Jeżeli Klient zamierza wykorzystywać udostępnione mu zasoby do przetwarzania danych osobowych w roli administratora danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) lub podmiotu przetwarzającego (w rozumieniu art. 4 pkt 8. RODO), w szczególności w zakresie ich zapisania w formacie cyfrowym i przechowywania w ramach udostępnionego przez Dostawcę systemu informatycznego, wówczas zobowiązany jest niezwłocznie zawrzeć z Dostawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 RODO. Dostawca umożliwia zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w Panelu, w sposób elektroniczny zgodnie z art. 28 pkt 9. RODO.

§ 27

Dodatkowe informacje o:

 1. przetwarzaniu danych osobowych Klienta,
 2. możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu;
 3. udostępnianych przez Dostawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;
 4. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli Dostawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych;

zawarto w Szczegółowej Informacji o Przetwarzaniu Danych Osobowych oraz w Polityce Prywatności, dostępnych na Stronie internetowej.

Rozdział IX. Pozostałe postanowienia

§ 28

 1. Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych, podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta stanowić będzie drogę porozumiewania się Dostawcy z Klientem, w szczególności w sprawach zgłoszeń serwisowych, informowania o zaległościach Klienta oraz o Usługach, w tym technicznych warunkach ich świadczenia. Konsument może kontaktować się z Dostawcą za pośrednictwem jego danych kontaktowych, o których mowa w § 2.
 2. W trakcie obowiązywania Umowy Strony zobowiązują się do informowania drugiej Strony o każdej zmianie adresu lub innych danych Stron podanych w Umowie, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. W przypadku zaniechania aktualizacji danych, korespondencję kierowaną na ostatni znany Stronie adres, uważa się za skutecznie doręczoną (zapis ten nie dotyczy Klientów będących Konsumentami). Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy ani Regulaminów.
 3. Klient niebędący Konsumentem upoważnia nieodpłatnie Dostawcę do publikacji nazwy, logo oraz adresów elektronicznych takiego Klienta na liście referencyjnej Dostawcy znajdującej się na Stronie internetowej. Klient niebędący Konsumentem oświadcza tym samym, że posiada prawa w szczególności do swojego logo, pozwalające mu na upoważnienie Dostawcy do jego publikacji.
 4. Dostawca uprawniony jest do przeniesienia praw i obowiązków Dostawcy wynikających z Umowy bez osobnej zgody Klienta niebędącego Konsumentem.
 5. Dostawca uprawniony jest, z dniem wygaśnięcia Umowy, do likwidacji danych elektronicznych Klienta, znajdujących się w posiadaniu Dostawcy. Klient chcąc zachować dane zobowiązany jest przed wygaśnięciem Umowy do ich zapisania na innym nośniku lub innego ich zabezpieczenia we własnym zakresie.
 6. Umowa automatycznie wygasa na skutek rozwiązania lub likwidacji Strony nie będącej osobą fizyczną oraz w przypadku śmierci Strony będącej osobą fizyczną.

Rozdział X. Postanowienia końcowe

§ 29

 1. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową Strony podejmują się rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku, gdyby osiągnięcie porozumienia nie było możliwe, Strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Dostawcy. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą Konsumentów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminach, Specyfikacjach technicznych i Cennikach stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego i Ustawy, a w przypadku Konsumentów – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Dostawca poinformuje Konsumentów przed zawarciem Umowy o ewentualnym zobowiązaniu się przez Dostawcę do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, jeżeli Dostawca takie zobowiązanie poczynił.

Regulamin wchodzi w życie dnia 01.03.2023 roku.